Original in Danish --- English translation below.
PRESSEMEDDELELSE

Tegneserieudstilling i Det Kulørte Bibliotek

Torsdag den 29. April kl. 16


slår det Kulørte Bibliotek dørene op for en udstilling af originaltegninger fra nye album-tiltag med titler som

Armageddonquest
Mareridt
Grænseland
SlimSlamSlum
De Lange Næsers Nat


Det lyder jo ikke som et frist spirende pust af forårsbebudere - snarere som et dystopisk klynk fra mørket på randen af et nyt årtusinde. Men kigger man dem efter i stregerne og taleboblerne, er tilstandsrapporten mere nuanceret.

Det Kuløørte Bibliotek udstiller originaltegninger af Ronald Russell Roach, Peter Snejbjerg, Teddy Kristiansen, Henry Sørensen, Jorge og Marcelino Ballarin, Palle Schmidt, Søren Behncke og Simon Pedersen(20 år).

Armageddonquest
skabt af amerikaneren Ronald Russell Roach er baseret på Johannes åbenbarings spådom om jordens undergang i det endelige opgør mellem Gud og Satan - Dyret/Antikristus. Opgøret har historisk set altid været lige på nippet. Således også i Armageddonquest. Forskellen er bare, at her er Antikristus ved navn Tazio den modvillig helt, som ikke vil have jobbet, men kan han undgå sin skæbne?

Amerikaneren Roach har været 10 år om at skabe værket, der er inspireret af bibelen, læsning af science fiction og tegneserier. Måske skyldes det en tilfældighed, at han blev født dagen før bombningen af Pearl Harbor, og at hans religiøst fundamentaliske far brændte nogle af hans værker. Roach har påtaget sig sin del af hippigenerationens skæbne som også har været inspirationlevandør: obligatorisk musikerliv, tegneserieskaberi, kollektiv, tilfældige jobs som tømrer! og fængselsbetjent! Også jordomrejser, selvfølgelig til Østen - men også til Danmark. Resultatet er blevet en antifundalmentalistisk, religiøs grundholdning uden etikette, mange års bosættelse og ægteskab i Danmark. Og Armageddonquest, der udkom i 1997 i USA på forlaget Sirius, men nu for første gang præsenteres for et dansk publikum.

Roach's originaltegninger udgør 16 af udstillings 40 rammer, men præsenterer kun en mikroskopisk del af værket.

Armageddonquest-trilogien fylder nemlig næsten 900 sider og spænder over 1 million år! Det Kulørte Bibliotek har derfor etableret en sofaniche, hvor værket kan intages i helhed på stedet - med og uden madpakke.


I spil med en amerikansk tegner i Danmark undlader Det Kulørte Bibliotek ikke at vise to danske tegnere mest kendt i USA.

Teddy Kristiansen er repræsenteret med tre originaltegninger fra Grendel Tales.

Peter Snejbjerg
har tegnet til amerikanske serier siden 1992 med Tarzan som debut, siden Lords of Misrule, Books of Magic og The Dreaming. Det er nu fast arbejde for Peter Snejbjerg at tegne Starman for mega-tegneserieforlaget DC hver måned som penciller. Det forklarer hvorfor, han næste brugte 7 år på at færdiggøre sit koldsveddrivende danske horroralbum Mareridt fra Bogfabrikken i 1998. "Et mareridt er, når maren rider sit offer". En mare er "en kvindelig dæmon, der hjemsøger mænd i deres søven, ofte med seksuelle motiver".

De dugfriske debutanter:

Henry Sørensen er hverken amerikaner eller USAs pennefører, men han er inspireret af den amerikanske tegneserie. Med debutalbummet Grænseland Fahrenheit 1999, søger Henry Sørensen at få den danske tegneserie til at gå i en ny grafisk eksperimental retning. Også Grænselands jeg-person er i opbrud på identitatsjagt i en ingen-tid i et rum, der på én gang er indre og ydre på randen af et nyt årtusinde.

Palle Schmidt debuterer også i 1999 som tegneserieskaber med albummet "De Lange Næsers Nat og andre historier". Det er tragikomiske anekdoter om hverdagen oftest anskuet fra en vinkel under bæltestedet af unge mænd efter intagelse af øl på byture: "og det var tredje gang, der blev danset limbo den aften! Og jeg stod bare der med bræk i håret og ud ad næsen, mens Janus stod og grinede fjoget, med den der åndssvage havenisse under armen. Og Lone havde lånt min nøgle, så hun kunne bolle med Peter, men i stedet gik hun med ham Steen, så jeg måtte ringe efter en låsesmed. Jeg har simpelthen ikke haft det sjovt, siden dengang jeg fik pikken i klemme i lynlåsen..."

Bag SlimSlamSlum står to brødre Jorge og Marcelino Ballerin halvt spanske, der har gravet sig op fra den danske tegneserieundergrund til et vildvoksende stormlåb fra hiphopkulturens musik-øl-og-scorescene, der omfatter bladet SlimSlamSlum, øjproduktion, animation og partystunts. Det Kulørte Bibliotek nøjes med at fastnagle dem på magasinet SlimSlamSlum.

Søren Behncke, der bl.a. har udgivet Bord udstiller fortsættelsen Stol.

Den tyveårige forårsspire Simon Petersen viser sin egenproducerede Superduperhelten.


Udstillingen kan ses på Det Kulørte Bibliotek, Krystalgade 15, 1172 København K.

På åbningsdagen torsdag den 29 april kl. 16 kan publikum møde flere af serieskaberne, der signerer albums, der kan købes på stedet.

Yderligere oplysninger fås på Det Kulørte Bibliotek - Inge Kandil - Telf: 33 73 60 12 / 33 73 60 13

Exhibition * * * Reception * * * AQ Presentation * * * 3R's Biography
AQ Dawn * * * Done


PRESS RELEASE

Comics Exhibition in Det Kulørte Bibliotek

Thursday the 29th of April, 4 PM

the Kulørte Bibliotek's doors open for an exhibition of original drawings from new comic album editions such as

Armageddonquest
Mareridt
Grænseland
SlimSlamSlum
De Lange Næsers Nat

These titles may not exactly sound like fresh whiffs of spring sproutings and bloomings - more a dystopian whine at the brink of a new millenium. But if you really observe drawn line and text baloon, the actual situation becomes more finely nuanced.

Det Kulørte Bibliotek exhibits original drawings of Ronald Russell Roach, Peter Snejbjerg, Teddy Kristiansen, Henry Sørensen, Jorge og Marcelino Ballarin, Palle Schmidt, Søren Behncke and Simon Pedersen.

Armageddonquest
, created by the American Ronald Russell Roach is based upon prophecies in the Biblical Book of Revelations concerning the fate of the world in the final outcome of that battle between God and Satan--that myth of The Beast/Antichrist. That famous doom which is always just about to happen is especially so in Armageddonquest. The difference here is that the Antichrist the unwilling hero who does not want the job - but can he deny that destiny?

The American Roach has been 10 years creating this work, which is inspired by the Bible, as well as progidious study of science fiction and comic books. Perhaps it was only coincidence that he was born the day before Pearl Harbour was bombed, or that his fundamentally religious father burned some of his works. Roach has shared in the hippy generations destiny, which has also been a source of inspiration: obligatory musician's life, underground comix production, communes, circumstantial jobs such as carpenter! prison guard! Also world traveller, to The Far East of course - but also to Denmark. The result has been an anti-fundamentalist religious perception without frills, many years residing married in Denmark. And Armageddonquest, which was published 1997 in USA by Sirius, but but now for the first time is presented to a Danish public.

Roach's original drawings fill 16 of the exhibitions 40 frames, but present only a microscopic part of the actual work. The Armageddonquest Trilogy fills almost 900 pages and spans over a million years! Det Kulørte Bibliotek has therefore established a sofa nook where this work can be studied in its entirity -- with or without a bag lunch.


In contrast to an American artist in Denmark Det Kulørte Bibliotek is also showing two Danish artists mostly known in the USA.

Teddy Kristiansen is represented here with three original drawings from Grendel Tales.

Peter Snejbjerg has drawn for American series since 1992 with Tarzan as debut, since then Lords of Misrule, Books of Magic and The Dreaming. It is now steady work for Peter Snejbjerg to draw Starman for mega-comics publisher DC every month as penciller. This explains why he took almost 7 years to finish his cold-sweat driven Danish horror album Mareridt (Nightmare) from Bogfabrikken in 1998. "A nightmare is when the mare rides its victim." A mare being "a female demon who visits men in their sleep, often with sexual motives."

The dew-fresh debutantes:

Henry Sørensen is neither American or USA's pencilman, but he is inspired by American comics. With his debut album Grænseland, published by Fahrenheit in 1999, Henry Sørensen attempts to steer Danish comics towards a new graphic experimental direction. Even Grænseland's I-person is fragmented by an identity search taking place in a zero-time space which is both inner and outer at the edge of a new thousandyear.

Palle Schmidt also debuts in 1999 as comics creator with the album "De Lange Næsers Nat og andre historier" (Night of the Long Noses, and other stories). These are tragicomical anecdotes about everyday life, usually viewed from under the belts of young men after much consumption of øl (beer) while out on the town: "and that was the third time they danced limbo that evening! I just stood there with barf in my hair and out my nose, Janus grinning like a retard with that stupid garden elf under his arm. And Lone had borrowed my keys so that she could screw Peter, but went off with that guy Steen instead, so that I had to call up a locksmith. I really haven't had so much fun since that time I caught my dick in my zipper..."

Behind SlimSlamSlum are two brothers, Jorge og Marcelino Ballerin, half Spanish, who have dug their way up from the Danish comix underground to a wildly growing stormswirl of hip-hop culture's music-beer-and score-scene, which includes their own magazine SlimSlamSlum, clothing production, animation and party stunts. Det Kulørte Bibliotek will settle for displaying their SlimSlamSlum magazine just for now.

Søren Behncke, who has produced Bord (Table), among other things, here exhibits his continuation Stol (Chair).

The 20-year-old spring hopeful Simon Petersen presents his self-produced Superduperhelten.


The Exhibition can be seen at Det Kulørte Bibliotek, Krystalgade 15, 1172 København K.

On opening day, Thursday the 29th of April at 16:00 hours, the public can meet several of the series creators, who will also sign albums which can be purchased there.

Furthur information may be had via Det Kulørte Bibliotek - Inge Kandil - Telephone: 33 73 60 12 / 33 73 60 13